Proč vyřídit víza s AustraliaOnline?

Migrační licence

Jsme jedinou agenturou, která má tři česky hovořící registrované migrační poradce působící v Austrálii, Čechách i na Slovensku. U nás tak máte záruku aktuálních informací.

Úspěšnost 99,99 %

Při vyřízení víza máme vysokou úspěšnost, kterou dosahujeme dobrými znalostmi vízové politiky a pečlivostí při přípravě každé žádosti. Pomůžeme i v případě zamítnutých víz klientů jiných agentur.

Vyřídili jsme již přes 19 000 víz

Vyřizováním australských víz se zabýváme již od roku 1993. Každým dnem tak získáváme nové zkušenosti, které pak uplatňujeme při vyřízení vašeho víza.

Rychlost vyřízení

Ve většině případů dokážeme zajistit vízum velmi rychle, zpravidla v řádu několika málo dnů. Doba vyřízení se totiž odvíjí od toho, jak dobře je žádost o vízum připravena.

Víza ke studiu a cestování

Studentské vízumStudent visa(subclass 500)

Komu jsou určena

Studentská víza umožňují držitelům vycestovat do Austrálie za studiem na dobu delší 12 týdnů. V případě, že byste chtěli studovat kratší dobu, musíte si vyřídit víza turistická. Každý držitel studentských víz získá automaticky pracovní povolení. Pro páry, případně jejich děti do 18 let, jsou určená tzv. Dependant víza.

Každá studentská víza lze v Austrálii prodlužit. Více o tom v samostatné sekci.

Prodlužení studentských víz

Délka a platnost studentského víza

Délka studentských víz je spojena s délkou vámi zvoleného kurzu. Víza se vydávají nejdříve 3 měsíce před zahájením školy a končí jeden až dva měsíce po skončení studia, v závislosti na typu vybraného kurzu. Jedna studentská víza lze získat nejdéle na 5 let. Konec víz se dozvíte v elektronickém dokumentu (víza se již do pasu nedávají) pod položkou „Must not arrive after“. Konec platnosti vašeho víza si dobře hlídejte. Jeho překročení by mohlo vést k problémům při prodlužování dalšího víza nebo dokonce k vyhoštění ze země.

Kritéria pro posouzení žádosti

Pro úspěšné vyřízení studentského víza se musí nejprve vybrat a zaplatit škola a zdravotní pojištění. Jazyková škola se zpravidla platí na celou dobu studia dopředu, odborná jen po termech (3 měsíce) nebo po semestrech (6 měsíců). K prokázání přijetí na školu slouží tzv. CoE (Confirmation of Enrolment). Hlavní podmínky pro posouzení žádosti se řídí kombinací rizikovosti školy a národnosti žadatele o vízum.

Dle kombinace rizikového zhodnocení národnosti žadatele a zvolené školy jsou pak určené dokumenty, které se musí k žádosti přikládat.

Žadatelé České a Slovenské republiky mají v kombinaci s většinou škol nižší rizikovost a tedy dokládají menší množství dokumentace.

Kromě potvrzení o přijetí na školu (CoE) a zaplacené zdravotní pojištění OSHC musí žadatel prokázat, že je tzv. „Genuine applicant“. V tomto velmi vágním pojmu se skrývá nespočet různých kritérií. Obecně jde o to, aby nevznikly žádné pochyby o tom, že záměr žadatele je ryze studijní. Právě nesplnění tohoto kritéria bývá nejčastějším důvodem pro zamítnutí žádosti o studentská víza. Obecný návod na splnění tohoto kritéria neexistuje a je vždy lepší spolehnout se na radu migračního poradce, který poradí v závislosti na konkrétní situaci každého žadatele. Mezi další požadavky patří doložit historii vzdělání, profesní historii, bezúhonnost a podobně. Všichni žadatelé o studentská víza musí mít k dispozici dostatečně vysoké finanční krytí. Tuto skutečnost stačí v žádosti deklarovat, tedy tvrdit. Pochopitelně se žádostí o studentská víza je spojen i vízový poplatek pro australskou ambasádu.

Kompletní seznam dokumentů pro studentská víza

Co je finanční krytí

Finanční krytí (zajištění) znamená schopnost prokázat, že má žadatel dostatek finančních prostředků k zajištění životních nákladů po dobu jeho pobytu v Austrálii. Obecně platí, že finanční krytí se prokazuje na dobu celého pobytu, max. však na dobu 1 roku, a to i v případě, že celková délka pobytu je delší. Ačkoliv realita může být jiná, australská legislativa vychází z předpokladu, že náklady na 1 měsíc pobytu v Austrálii činí 1661 AUD. K tomu se ještě připočítávají náklady na zbytek neuhrazeného školného, cestovní náklady, případně náklady na další rodinné příslušníky, pokud jsou na mně závislí.

Podrobnější informace o finančním krytí

Podmínky studentského víza

Ke každému studentskému vízu se vztahují podmínky, které musí držitel dodržovat. Základní podmínkou je pracovní povolení, tzv. „Work permission“, jejíž platnost nastává po nástupu do školy. Každý student může v Austrálii pracovat oficiálně 40 h/14 dní, v průběhu školních prázdnin (mezi dvěma kurzy nebo po skončení kurzu) dokonce neomezeně. Více o práci v Austrálii.

Všechny podmínky studentských víz

SSVF (Simplified Student Visa Framework)

Austrálie představila v roce 2016 nový systém hodnocení rizikovosti žadatele o vízum, tzv. The Simplified Student Visa Framework (dále jen jako „SSVF“). V rámci tohoto procesu dochází jednou za 6 měsíců ke zhodnocení rizikovosti všech národností a škol, které jsou zapojeni do programu studentských víz do Austrálie. Tato rizikovost se řadí do 3 kategorií (1 nízká – 3 vysoká). Kombinace rizikovosti národnosti žadatele a školy pak určí dokumentaci, kterou je nutné přidat k vízové žádosti.

Jak o studentská víza žádat?

O studentská víza lze zažádat online nebo prostřednictvím agentury. AustraliaOnline poskytuje servis vyřízení studentského víza pro své studenty zdarma. Jedná se o nejrychlejší a nejspolehlivější cestu k zajištění víza. Vyřízení studentského víza nebývá zdaleka jen pouhá rutina. K úspěšnému vyřízení totiž zdaleka nestačí zaplatit školu, vízový poplatek a vyplnit formulář. Bez dobré znalosti australské legislativy a zkušeností v této oblasti může dojít ke zbytečným komplikacím, které mohou v některých případech vézt až k zamítnutí víza.

Australská vláda se dlouhodobě snaží zajistit profesionální standardy v oblasti poskytování vízového poradenství, a proto doporučuje, aby žadatelé využívali služeb registrovaných migračních poradců. Ačkoliv běžná studentská agentura v rámci své činnosti též poskytuje určitý druh poradenství, služby migračního agenta vám zaručují mnoho nesporných výhod

Studentská víza pro partnery a jejich děti

Komu jsou určena

Tzv. „Dependant“ víza jsou určena pro páry a jejich děti, jestliže se rozhodnou cestovat za studiem společně na jedny víza. Základní podmínkou tedy je, aby hlavní žadatel (Primary aplicant) splňoval podmínky pro získání <strong>studentských víz</strong>. Pakliže se jeden z páru rozhodne studovat, jeho partner nebo jeho děti do 18 let se tak mohou připojit k jeho žádosti a cestují tak na jedno vízum. Dependant víza se vztahují na manžele nebo partnery, kteří plní podmínky rodinného příslušníka, popřípadě na celé rodiny, jestliže jsou jejich děti do 18 let věku. U nesezdaných párů se dependant víza týkají pouze těch, kteří prokáží společné nerozlučné soužití. Pracovní povolení je pak uděleno nejen hlavnímu žadateli, ale též jeho partnerovi, popřípadě dalším rodinným příslušníkům. Fakticky tak studuje jen jeden člen páru, respektive rodiny, a ostatní studovat nemusí (s výjimkou dětí školou povinných), přičemž mají pracovní povolení. Tato vlastnost dělá tyto víza velmi populární. Za zmínku stojí i to, že tyto víza slouží stejně dobře i párům stejného pohlaví.

Délka a platnost dependant víza

Stejně jako u klasických studentských víz je délka dependant víz spojena s délkou kurzu, který si zvolí hlavní žadatel o víza. Ostatní platí stejně jako v případě studentských víz.

Jak se prokáže, že jsme partneři

Základní předpokladem zůstává, že hlavní žadatel (ten co jde studovat) musí splnit všechny podmínky jako u klasických studentských víz. Pro to, aby mohl své rodinné příslušníky (nejčastěji partnera) připojit ke své žádosti, musí prokázat, že žije s jeho partnerem v nerozlučném soužití. V případě, že se jedná o manželský pár, je toto vcelku snadné, protože se to prokáže kopií oddacího listu (ověření těchto listin provádí naši migrační poradci). Pokud by svatba proběhla krátce před žádostí o víza, oddací list nemusí stačit. U nesezdaných párů se musí prokázat min. 1 rok společného soužití jako partneři. To se prokazuje nejčastěji tak, že se doloží společné bydlení, popřípadě skutečnost, že spolu sdílejí náklady na jejich společnou domácnost. Není to sice jediný možný důkaz společného soužití, ale bez něj se to prokazuje velmi obtížně. Je tedy velký rozdíl mezi pouhým partnerstvím „přítel-přítelkyně“ a uznávaným „partner-partnerka“. Partneři spolu zpravidla pečují o rodinu, sdílejí rodinné finance, bydlí spolu, jezdí spolu na dovolenou nebo spolu dokonce mají dítě. Připojují-li se k žádosti děti do 18-let věku, stačí doložit jejich rodný list.
Všechny podmínky studentských víz

Finanční krytí pro partnery, rodiny

K čemu slouží a jak funguje finanční krytí bylo podrobně popsáno u studentských víz. Pro dependant víza navíc platí, že primární žadatel musí připočítat do uváděné částky i své rodinné příslušníky. Pozor, toto platí i v případě, že se k jeho žádosti nepřipojují! Ke svému finančnímu krytí je pak nutné připočíst 35 % z celkového finančního krytí pro svého partnera, 20 % pro první a 15 % pro každé další dítě. V případě, že jsou děti školou povinné (tedy ve věku 5-18 let) musí se též připočíst náklady na jejich školné, a to i v případě, že do školy chodit nebudou.

Podrobnější informace o finančním krytí

Podmínky dependant víza

Ke každému dependant vízu se vztahují podmínky, které musí držitel a jeho rodinný příslušníci dodržovat. Jak již bylo uvedeno, povinnost studovat má pouze hlavní žadatel a jeho partner popřípadě jeho rodinní příslušníci studovat nemusí. Kdyby chtěli studovat, je toto omezeno na maximální délku 12 týdnů. V případě, že by chtěl studovat partner nebo člen rodiny delší dobu, musel by si požádat o svá studentská víza. Pracovní povolení získá automaticky každý, kdo je součástí žádosti. Pracovat 40h za 14 dní tedy může i partner nebo rodinný příslušníci. Pozor, neomezená práce, kterou má hlavní žadatel povolenu v průběhu jeho oficiálních školních prázdnin mezi kurzu se netýká dependantů (partnera nebo dětí), ti jsou stále omezení 40h/14 dní. Výjimku tvoří situace, kdy hlavní žadatel studuje Master degree. Pak má dependant neomezené pracovní povolení po celou dobu platnosti víza.

Dependanti mají dále stanoveno, že nesmí přicestovat dříve než hlavní žadatel, nicméně později přiletět může a to kdykoliv v průběhu platnosti víza. Primární žadatel a dependant se nemohou v průběhu víz ve svých rolích vyměnit. To lze až po jejich skončení, protože žádají o nová víza.

Všechny podmínky studentských a dependant víz

Jak o dependant víza zažádat?

Obecně lze shrnout, že o tento druh víza se žádá stejně jako o studentská víza s tím, že primární žadatel uvede do své žádosti své rodinné příslušníky. Zde snad ještě více než u studentských víz platí, že je vhodné využít služeb zkušené kanceláře, ideálně s registrovanými migračními poradci. V případě, že ambasáda dependant vztah neuzná, může být žádost partnera zamítnuta a v takovém případě se nechce pokračovat ani hlavnímu žadateli. Problém je ale v tom, že tomu formálně zamítnuta víza nebyla a tak se na něj nevztahuje záruka vrácení školného, jako je to běžné.

AustraliaOnline se specializuje na vyřízení dependant víz pro páry i rodiny a ráda vám tak poskytne podrobnější informace nebo zpracuje posouzení vaší situace.

Australská vláda se dlouhodobě snaží zajistit profesionální standardy v oblasti poskytování vízového poradenství, a proto doporučuje, aby žadatelé využívali služeb registrovaných migračních poradců. Ačkoliv běžná studentská agentura v rámci své činnosti též poskytuje určitý druh poradenství, služby migračního agenta vám zaručují mnoho nesporných výhod

Turistická/cestovní – eVisitor (s 651) a klasická turistická (s 600)

Komu jsou určena

Turistická víza jsou nejběžnější kategorií víz, která umožňují držiteli odcestovat do Austrálie za účelem cestování, návštěvy svých přátel, příbuzných nebo na krátkodobý studentský pobyt (do 12 týdnů). Narozdíl od studentských, nemají turistická víza pracovní povolení. Pro občany České republiky jsou k dispozici dvě kategorie turistických víz.

 1. eVisitor visa (sublass 651) dále jen jako „eVisitor“
  • délka jedné návštěvy max. 3 měsíce
  • žádat lze jen mimo území Austrálie
  • jen pro žadatelé z vybraných zemí (včetně ČR i SR)
 2. Visitor visa (subclass 600) dále jen jako „klasická turistická
  • délka jedné návštěvy 3/6/12 měsíců
  • lze žádat i v Austrálii

Turistická víza lze v Austrálii prodloužit. Více o prodloužení turistických víz se dozvíte v sekci Prodloužení turistických víz.

Žadatel si může vybrat, zda bude žádat v kategorii eVisitor (s 651) nebo klasických turistických víz (s 600). Faktem je, že získat klasická turistická víza je o něco složitější, zejména chce-li je žadatel využít pro delší než 3 měsíční pobyt. Taková žádost musí být totiž velmi dobře zdůvodněna. Zpravidla se vyžaduje více podpůrných dokumentů a proto také existuje vyšší riziko zamítnutí. Jestliže uvažujete o delším turistickém pobytu, spojte se s námi a my vám poradíme jak postupovat.

Délka a platnost turistických víz

Obě kategorie turistických víz se vydávají s platností na 12 měsíců a jsou vícevstupová. To znamená, že vstoupit do země můžete kdykoliv v průběhu jejich platnosti. Maximální doba jedné návštěvy je v případě eVisitor max. 3 měsíce a v případě klasických turistických víz 3 až 12 měsíců. Doba návštěvy se počítá od vstupu do země. Po skončení této doby musíte Austrálii opustit, v rámci platnosti víza se můžete znovu vrátit a to i opakovaně. Protože do země můžete vstoupit i poslední den platnosti, teoreticky lze víza využít v průběhu 15 měsíců. Stačí odcestovat za hranice Austrálie (např. na Bali, Fiji, Nový Zéland) byť na jeden den a znovu se vrátit, a to i opakovaně. Pozor, z praxe víme, že při opakovaných návratech si vás imigrační úředník může vzít stranou a podrobit detailnímu pohovoru a pokud neprokážete vaše důvody návratu, může vám zakázat vstup na australskou půdu nebo vám sdělí, že při příštím příjezdu budete mít se vstupem do země problém. V takovém případě je lepší zvážit, zda nežádat o jiný druh víza.

Kritéria pro posouzení žádosti

Nejdůležitějším kritériem pro posouzení vaší žádosti je účel vaší cesty. Ten musí splňovat podmínky, za kterých se turistická víza vydávají. Často se žadatelé mylně domnívají, že bez tzv. „pozvání“ blízké osoby turistická víza nezískají. Takové pozvání je zpravidla zbytečné. Dalším kritériem je vaše osobní situace v České republice, zejména ve vztahu k vašemu současnému zaměstnání. I při žádosti o turistická víza si ambasáda může vyžádat dokumenty k prokázání vašeho finančního krytí. Výše finančního krytí pak odpovídá délce vaší plánované cesty. V případě 3 měsíčního plánovaného pobytu bude by mělo vaše finanční krytí odpovídat částce min. 7000 AUD.

Jak o turistická víza žádat

Nejrychlejší způsob jak získat turistická víza je prostřednictvím online žádosti. AustraliaOnline nabízí vlastní online rozhraní, kam vyplníte požadované údaje v češtině a naši konzultanti se postarají o bezpečné a rychlé vyřízení. K žádosti se můžete jednoduše kdykoliv vrátit a podat ji např. znovu. Základní cena této služby je:

 1. eVisitor visa (s 651)
  • 1 200 Kč – poplatek hradíte jen v případě úspěšného vydání víza. Nic tedy neriskujete. Většina víz je vyřízen do 48 hodin od vyplnění online žádosti.
 2. Visitor visa (s 600)
  • 5 990 Kč – podané mimo území Austrálie
  • 9 990 Kč – podané na území Austrálie

V této souvislosti upozorňujeme na to, že čím častěji o vízum žádáte, tím se zvyšuje pravděpodobnost, že nemusíte být úspěšní. Ze zkušenosti víme, že nejvíce zamítnutí se projevuje právě u klientů, kteří žádají opakovaně. Proto je dobré využít služeb odborníků, kteří vám poradí a víza zajistí i několikrát po sobě.

Australská vláda se dlouhodobě snaží zajistit profesionální standardy v oblasti poskytování vízového poradenství, a proto doporučuje, aby žadatelé využívali služeb registrovaných migračních poradců. Ačkoliv běžná studentská agentura v rámci své činnosti též poskytuje určitý druh poradenství, služby migračního agenta vám zaručují mnoho nesporných výhod

 

Obchodní víza – eVisitor (s 651) a klasická turistická (s 600)

Komu jsou určena

Obchodní víza neboli business/cestovní víza jsou velmi podobná těm turistickým s tím rozdílem, že slouží pro účely obchodních jednání, návštěvu konferencí, seminářů a podobně. V podstatě se jedná o stejný druh víza sloužící pro odlišný důvod cesty. Na tento druh víz nelze pracovat, ani na krátkou dobu. Součástí víz není pracovní povolení. Držitel těchto víz zůstává zpravidla zaměstnancem původní firmy a do Austrálie cestuje za účelem byznys jednání, návštěvy konferencí a podobně. I u těchto víz platí, že pro občany České republiky jsou k dispozici dvě kategorie.

 1. eVisitor visa (subclass 651) dále jen jako „eVisitor“
  • délka jedné návštěvy max. 3 měsíce
  • žádat lze jen mimo území Austrálie
  • jen pro žadatelé z vybraných zemí (včetně ČR i SR)
 2. Visitor visa (subclass 600) dále jen jako „klasická turistická víza“
  • délka jedné návštěvy 3/6/12 měsíců
  • lze žádat i v Austrálii

Délka a platnost cestovního víza

Oba dva druhy turistických víz pro obchodní účely lze v Austrálii prodloužit. Více o prodloužení víz se dozvíte v sekci Prodloužení turistických víz

Kritéria pro posouzení žádosti

I zde je zcela zásadní kritériem pro posouzení vaší žádosti účel vaší cesty. Ten musí splňovat podmínky, za kterých se turistická/obchodní víza vydávají. Australská ambasáda si může vyžádat dokumenty, které prokazují účel návštěvy a ten si také v Austrálii ověřit. Mezi posuzovaná kritéria patří osobní situace v České republice, zejména ve vztahu k vašemu současnému zaměstnání popřípadě podnikání. I při žádosti o turistická víza za obchodním účelem si ambasáda může vyžádat dokumenty k prokázání vašeho finančního krytí. Výše finančního krytí pak odpovídá délce vaší plánované cesty. V případě 3 měsíčního plánovaného pobytu by mělo vaše finanční krytí odpovídat částce min. 7100 AUD.

Jak o turistická víza žádat

Nejrychlejší způsob jak získat turistická víza je prostřednictvím online žádosti. AustraliaOnline nabízí vlastní online rozhraní, kam vyplníte požadované údaje v češtině a naši konzultanti se postarají o bezpečné a rychlé vyřízení. K žádosti se můžete jednoduše kdykoliv vrátit a podat ji např. znovu. Základní cena této služby je:

 1. eVisitor visa (s 651)
  • 990 Kč – poplatek hradíte jen v případě úspěšného vydání víza. Nic tedy neriskujete. Většina víz je vyřízen do 48 hodin od vyplnění online žádosti.
 2. Visitor visa (s 600)
  • 3 990 Kč – podané mimo území Austrálie
  • 9 990 Kč – podané na území Austrálie

V této souvislosti upozorňujeme na to, že čím častěji o vízum žádáte, tím se zvyšuje pravděpodobnost, že nemusíte být úspěšní. Ze zkušenosti víme, že nejvíce zamítnutí se projevuje právě u klientů, kteří žádají opakovaně. Proto je dobré využít služeb odborníků, kteří vám poradí a víza zajistí i několikrát po sobě.

Australská vláda se dlouhodobě snaží zajistit profesionální standardy v oblasti poskytování vízového poradenství, a proto doporučuje, aby žadatelé využívali služeb registrovaných migračních poradců. Ačkoliv běžná studentská agentura v rámci své činnosti též poskytuje určitý druh poradenství, služby migračního agenta vám zaručují mnoho nesporných výhod

Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob vyřízení turistického víza

Víza pro práci

Víza pro absolventyTemporary graduate víza(subclass 485)

Komu jsou určena

Víza jsou určena pro úspěšné absolventy dvouletého studia v Austrálii, kteří pak mohou neomezeně pracovat, cestovat po dobu 18 měsíců až 4 let v závislosti na své kvalifikaci. Tyto víza lze dále za splnění podmínek proměnit v trvalý pobyt.

Existují dva způsoby jak o víza žádat:

 1. Graduate Work – je určeno pro mezinárodní studenty, kterým je méně než 50 let a v Austrálii absolvují min. dvouletý odborný nebo univerzitní kurz a zároveň získají potřebné dovednosti, které je kvalifikují na jedno z povolání uvedených na Skilled Occupation List (SOL). Kromě podmínky 2 letého studia se musí získaná kvalifikace vztahovat k jednomu z nedostatkových povolání uvedených na SOL listu. Dle oboru je či není nutné mít univerzitní vzdělání, které je možné získat také v ČR. Víza jsou na dobu 18 měsíců. Před získáním tohoto víza je nutné požádat o tzv. „Skilled assesment“ u příslušné organizace, která posuzuje daný obor.
 2. Post-study Work – je určeno pro mezinárodní studenty, kterým je méně než 50 let a v Austrálii absolvují bakalářské, magisterské či doktorandské studium na univerzitě bez ohledu na obor. I zde platí podmínka absolvování dvouletého kurzu. Na druhou stranu není nutné studovat nedostatkový obor uvedený na SOL listu, ani žádat o „Skilled assesment“.

Délka a platnost studentského víza

Graduate Work se uděluje na 18 měsíců. U Post-study kategorie jsou víza udělována na 2 nebo 4 roky, v závislosti na žadatelovo odbornosti a typu vystudovaného kurzu. Jedná se o vícevstupová víza, která vám umožňují odcestovat a vrátit se do Austrálie kolikrát chcete.

 

Kritéria pro posouzení žádosti

Každý žadatel musí být ve věku do 50 let, v době žádosti musí pobývat na australském území, být držitelem platných studentských víz a vystudovat vhodný kurz. Aby byl kurz vhodný, musí být registrovaný pod CRICOS na min. 92 týdnů a žadatel ho nesmí vystudovat dříve než za 16 měsíců. Studium na jazykové škole se do této doby nezapočítává. Žadatel musí prokázat dostatečnou úroveň anglického jazyka. V případě, že se žadatel uchází o víza v Post-Study Work kategorii, musí být též splněna podmínka, že jeho první studentská víza byla získána až po 5.11. 2011. To samozřejmě vylučuje všechny, kteří měli studentská víza před tímto datem.

Jak o víza žádat?

O víza lze žádat pouze v Austrálii a max. do 6 měsíců od ukončení studia. AustraliaOnline se na tento druh víza specializuje a jejich vyřízení vám ráda zajistí.

Australská vláda se dlouhodobě snaží zajistit profesionální standardy v oblasti poskytování vízového poradenství, a proto doporučuje, aby žadatelé využívali služeb registrovaných migračních poradců. Ačkoliv běžná studentská agentura v rámci své činnosti též poskytuje určitý druh poradenství, služby migračního agenta vám zaručují mnoho nesporných výhod

Víza pro profesní rozvojTraining and Activity visa(subclass 407, 408)

Komu jsou určena

Tato víza jsou určena lidem, kteří se chtějí účastnit profesního vzdělávání nebo výzkumu nebo jako hostující vědečtí pracovníci, popřípadě se účastnit programu profesního rozvoje. Tato víza nejsou pracovní víza. Mzdu lze pobírat pouze za činnost, týkající se těchto víz (např. výzkum, vzdělávání nebo sportovní činnost). Pokud se nejedná o dobrovolnickou práci, vaše výplata musí odpovídat nejméně australským standardům (Federal Award Rate). V některých profesích, například IT se to může vyšplhat i přes 100 tis. AUD ročně.

Rozlišujeme dva typy těchto víz:

 1. Training visa – umožňují absolvovat profesionální trénink přímo na pracovišti za účelem zlepšit si své dovednosti v současném zaměstnání nebo se zúčasnit odborného vzdělávacího programu k prohloubení znalostí v oboru. Na toto vízum můžete do Austrálie vzít s sebou i členy rodiny na celou délku programu. Jen za předpokladu, že byli uvedeni ve vízové žádosti. O víza nelze žádat bez prokázaní funkční angličtiny.
 2. Temporary activity visa  – umožňují zúčastnit se schváleného speciálního programu. Zvláštní programy mohou zahrnovat výměnný pobyt pro mládež, komunitní programy, výzkumné nebo sportovní aktivity. I zde je možnost, aby členové rodiny cestovali s vámi, jestli jste je ve své žádosti uvedli.

 

 

Délka a platnost víza

Délka a platnost je zásadně spojena s délkou tréninku, výzkumu nebo aktivity, které se účastníte. Délka víza se může pohybovat od pár měsíců do několika let. Jedná se o více-vstupová víza, která vám umožňují odcestovat a vrátit se do Austrálie kolikrát chcete.

Kritéria pro posouzení žádosti

Abyste mohli žádat o tento druh víza, potřebujete mít organizaci, která je pro účely těchto víz schválena australskou vládou (tzv. Approved Temporary Activities Sponsor) nebo mít podporovatele (tzv. Supporter).

Jak o víza žádat?

O víza lze žádat jak v Austrálii tak mimo území Austrálie. AustraliaOnline vám vyřízení těchto víz ráda zajistí.

Australská vláda se dlouhodobě snaží zajistit profesionální standardy v oblasti poskytování vízového poradenství, a proto doporučuje, aby žadatelé využívali služeb registrovaných migračních poradců. Ačkoliv běžná studentská agentura v rámci své činnosti též poskytuje určitý druh poradenství, služby migračního agenta vám zaručují mnoho nesporných výhod

 

Krátkodobá pracovní víza – vysoce specializovanáTemporary work (subclass 400)

Komu jsou určena

Víza jsou určena pro vysoce specializované pracovníky, kteří se jedou krátkodobě podílet na konkrétním jednorázovém pracovním úkolu nebo společenské, kulturní či jiné aktivitě na základě pozvání australské organizace. V jistých případech může jít o podílení se na činnosti podporující australské zájmy (může jít například o pomoc při přírodní katastrofě).

Délka a platnost víza

Délka víz standartně nepřesahuje 3 měsíce. Ve výjimečných případech lze získat víza s platnosti až na 6 měsíců. Do této doby by měla být jednorázová činnost ukončena. Do Austrálie se musí vstoupit do 6 měsíců po udělení víza. O víza lze žádat opakovaně, vždy však pro jednorázovou neopakující se činnost. V rámci platnosti víza můžete vstupovat na území Austrálie opakovaně (pokud není udělena zvláštní výjimka).

Kritéria pro posouzení žádosti

Nejpodstatnějším kritériem těchto víz je typ práce, kterou máte v Austrálii vykonat. Ta totiž musí mít jednorázových charakter a musí se dát ukončit do 6 měsíců (Non-ongoing activity). V opačném případě, byste měli uvažovat o získání dlouhodobých pracovních víz. . Další podmínkou je, aby žadatel prokázal, že je specialista ve svém oboru nebo má speciální znalost, kterou při práci uplatní a jež nemůže udělat nikdo jiný z lokálních pracovníků. Z výsledku jeho práce musí mít prospěch australská organizace. Pro získání víza se posuzuje daná specializace, znalosti oboru a nabité zkušenosti. Zároveň je nutné získat podporu firmy v Austrálii, pro níž se jede práce vykonat.

Jak o víza žádat

O tato víza můžete žádat pouze mimo území Austrálie prostřednictvím online systému.

Dlouhodobá pracovní vízaTemporary Skill Shortage, Employer Nomination Scheme, Regional Sponsored Migration Scheme482, 186, 187

Komu jsou určena

Víza vám umožnují v Austrálii dlouhodobě pracovat, jestliže splňujete určité podmínky. Jedná se o zaměstnavatelem sponzorovaná víza vytvořená za účelem dočasného nebo trvalého obsazení takové pracovní pozice, kterou nelze zabezpečit australskými pracovníky. Tato víza se používají taktéž pro zvýšení pracovní síly v určitých regionálních oblastech. Pracovní povolení je vázáno výhradně na práci u sponzora, který vás nominoval. Na pracovníky, které chce australský zaměstnavatel nominovat, jsou kladeny vysoké nároky.

Rozeznáváme 3 druhy dlouhodobých pracovních víz:

 1. Temporary Skill Shortage Visa – víza umožňují zaměstnavatelům řešit dočasný nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, které nejsou schopni pokrýt australskými pracovníky.
 2. Employer Nomination Scheme Visa – permanentní víza pro osoby splňujíci specifické podmínky, a které mají zaměstnavatele ochotného je sponzorovat.
 3. Regional Sponsored Migration Scheme – permanentní, australskou firmou sponzorovaná víza pro práci v regionální Austrálii.

Jednotlivá víza mají ještě další specifické podkategorie.

Délka a platnost víza

První z výše zmíněných typů víz vám umožní v Austrálii pracovat maximálně 4 roky. Zbylá dvě víza, jako víza permanentní, vám umožní zůstat v Austrálii na dobu neurčitou.

Kritéria pro posouzení žádosti

Kritéria pro posouzení žádosti se liší dle typu a podkategorií jednotlivých víz, některé však mají společné. Ze všeho nejdřív musí být firma, pro kterou máte pracovat, schválena pro sponzorování (stát se tzv. Approved Business Sponsor). Aby mohla vstupovat jako sponzor, musí působit legálně v Austrálii nebo v jiné zemi. Dále musí splnit požadavky na předepsaná školení (Training Benchmark nebo Auditable Plan). To znamená, že firma musí prokázat, že se aktivně stará o školení a výuku Australanů. Sem patří např. placená školení pro své australské zaměstnance, zaměstnávání učňů, stážistů nebo čerstvých absolventů, popřípadě že zaměstnává osoby, který takový trénink Australanům poskytují. Nominovaná pozice musí být navíc na specifickém listu způsobilých zaměstnání pro tento druh víz, jinak musí firma uzavřít speciální dohodu tzv. „Labour Agreement“. Ta se uzavírá mezi firmou a imigračním úřadem. V ní jsou pak na firmu kladeny další, často ještě přísnější podmínky.

 

V další fázi tzv. Nominace označí firma (zaměstnavatel) pozici, kterou chce obsadit. V této fázi se prokazuje, že pozice není možné obsadit australským zaměstnancem (Labour Market Testing). Za určitých podmínek (např. u určitých povolání) je firma od této povinnosti osvobozena. Sponzor se musí zavázat k tomu, že neposkytne potencionálnímu žadateli méně výhodné podmínky, než jsou poskytovány na této pozici Australanům. Zejména jde o výši platu, která musí odpovídat částce, která je pro tuto pozici obvyklá (Market Salary Rate). To znamená, že zaměstnavatel zaplatí mininálně stejně nebo více než by platil za tuto pozici Australanovi. Fakticky se pak jedná o částky převyšující 55 tis. AUD ročně, v některých pozicích (např. IT, telekomunikace apod.) jsou tyto částky i dvojnásobné. Tím se zajistí, aby víza nesloužila pro zaměstnávání levných pracovních sil ze zahraničí.

V závěrečné fázi, kdy existuje schválený sponzor a nominovaná pozice, je možné žádat o samotná víza. Žadatel musí být zaměstnavatelem na danou pozici nominován. Některé pozice dále vyžadují, aby si pracovník nechal ohodnotit své schopnosti přes tzv. „Skilled Assesment“. Žadatel dále musí prokázat dostatečnou znalost anglického jazyka (např. IELTS skóre 5.0 overall), nemít žádné dluhy vůči australské vládě, apod. Pochopitelně s každou výše uvedenou fází je spojen poplatek, který vybírá australská vláda.

Jak o víza žádat?

V první řadě je nutné si uvědomit, že o tato víza lze žádat až potom co váš potencionální zaměstnavatel získá Sponsorship na vaši pozici. Právě tato první fáze je zpravidla nejkomplikovanější a zaleží na zaměstnavateli, zda je ochoten celý proces podstoupit a zdali vůbec požadovaná kritéria plní. Ze zkušenosti víme, že se to daří pouze u firem, které svého potencionálního zaměstnance znají (např. u nich již pracoval) a nebo firem, které chtějí vyslat svého zaměstnance do Austrálie, například z důvodu založení nové pobočky. Je téměř vyloučené, že by sem vám podařilo najít potencionálního zaměstnavatele z ČR a následně získat tyto víza, aniž by měl zaměstnavatel možnost vás osobně poznat.

AustraliaOnline poskytuje asistenci při vyřizování dlouhodobých pracovních víz.

Australská vláda se dlouhodobě snaží zajistit profesionální standardy v oblasti poskytování vízového poradenství, a proto doporučuje, aby žadatelé využívali služeb registrovaných migračních poradců. Ačkoliv běžná studentská agentura v rámci své činnosti též poskytuje určitý druh poradenství, služby migračního agenta vám zaručují mnoho nesporných výhod

 

Pracovně cestovní vízumWorking holiday visa(subclass 417)

Komu jsou určena

Tato víza NEJSOU v současné době dostupná pro občany České a Slovenské republiky! Podle dostupných informací se neuvažuje, že by byly v blízké době k dispozici. Žádat o tento typ víz může pouze několik států Evropy (např. Německo, Francie, Velká Británie atd.), Asie a Ameriky.

Working holiday víza (dále jen „WH“) umožňují mladým lidem do 30 let pracovat v Austrálii po maximální dobu 12 měsíců na plný úvazek u minimálně 2 zaměstnavatelů. U každého však pouze do maximální doby půl roku. Kromě práce lze na víza cestovat po Austrálii, případně studovat max. 4 měsíce. Pokud máte partnera, rodinu nebo děti do 18ti let, nemohou vás na tato víza „doprovázet“ do Austrálie a potřebují své vlastní vízum (např. <strong>turistické</strong>, <strong>studentské</strong>).

Délka a platnost víza

WH vízum se vydává na maximální délku 1 roku (začíná platit při vstupu na australské území). Držitel má povolené opakované vstupy do země, takže může bez problémů vycestovat a vracet se. Tato víza lze za určitých podmínek prodloužit na další 1 rok a to za podmínek, že splníte povinnost pracovat v jednom ze specifikovaných oborů v regionální oblasti (mimo hlavní města – regional Australia) po dobu 3 měsíců / 88 dní – často se jedná o zemědělské a pěstitelské činnosti, může však jít také o těžební činnost či práci ve stavebnictví. Od 1/7/2019 lze za stejných podmínek (při splnění práce v délce 6 měsíců) získat další roční víza.

 

Kritéria pro posouzení žádosti

Kromě toho, že žadatel o víza musí být držitelem platného pasu dané národnosti, která má umožněno tato víza získat, posuzují se i další kritéria. V době podání žádosti musí být věk žadatele v rozmezí 18-30 let, dokládá se finanční zajištění pobytu (v částce okolo 5.000 AUD), zdravotní deklarace a zpáteční letenka. Individuálně může být požadována zdravotní prohlídka, výpis z rejstříku trestů, apod.

Jak o víza žádat

O první Working holiday víza lze zažádat pouze mimo území Austrálie (žádá se online). U druhé žádosti musíte být na území australského kontinentu (žádá se přes úřad v Cairns, QLD) papírovou formou.

Vízum na práci a cestováníWork and holiday visa(subclass 462)

Komu jsou určena

Tato víza jsou v současné době dostupná pro občany Slovenské republiky (od 1/2016) a pro občany České republiky (od 3/2018). Jedná se o víza určená pro absolventy vyšších odborných a vysokých škol ve věku 18-30 let s vyšší úrovní anglického jazyka. Držitelé těchto víz mají možnost do 1 roku vycestovat na 12 měsíců za prací a turistikou do Austrálie.

Work and holiday vízum (dále jako „WaH“) je program založený na reciproční dohodě dvou států, jehož cílem je vytvoření užšího vztahu mezi danou zemí a Austrálii. Úspěšný žadatel získá víza na délku 12 měsíců a může tak pracovat na plný úvazek u minimálně 2 zaměstnavatelů. U každého však pouze do maximální doby 6 měsíců. Kromě práce má držitel možnost cestovat po zemi, případně studovat po dobu max. 4 měsíců. Pokud máte partnera, rodinu nebo děti do 18 let, nemohou vás na tato víza „doprovázet“ do Austrálie a potřebují své vlastní vízum (obvykle turistické). Tato víza podléhají roční kvótě, která bývá relativně nízká. Jakmile je limit dosažen, není možné o víza na daný rok žádat.

Délka a platnost víza

WaH vízum se vydává na maximální délku 1 roku (začíná platit při vstupu na australské území). Držitel má povolené opakované vstupy do země, takže může bez problémů vycestovat a vrátit se. Tato víza lze za určitých podmínek prodloužit na další 1 rok a to v případě, že splníte povinnost pracovat v jednom ze specifikovaných oborů v oblasti severní Austrálie (nad obratníkem kozoroha) po dobu 3 měsíců / 88 dní – často se jedná o zemědělské a pěstitelské činnosti, může však jít také o práci v pohostinství nebo turismu. Od 1/7/2019 lze za stejných podmínek (při splnění práce v délce 6 měsíců) získat další roční víza.

Kritéria pro posouzení žádosti

Kromě toho, že žadatel o víza musí být držitelem platného pasu dané národnosti, která má umožněno tato víza získat, dále se posuzuje: věk žadatele (musí být v rozmezí 18-30 let v době podání žádosti), dostatečná znalost anglického jazyka (dokládá se složenou zkoušku IELTS, TOEFL, OET nebo Cambridge CAE, atp.), finanční zajištění na celý pobyt (okolo 5.000 AUD) + cestovní výlohy. Dále musí každý žadatel splnit podmínky, které byly konkrétně domluveny mezi danou zemí a Austrálií a ty se liší (např. podpůrný dopis).

Jak o víza žádat

O WaH víza lze zažádat online. AustraliaOnline poskytuje asistenci s vyřízením těchto víz.

Osatní druhy víz

Tranzitní vízaTransit visa(subclass 771)

Komu jsou určena

Tento druh víz je určen cestujícím, kteří cestují přes Austrálii (tranzitují) do jiné země a budou se na území Austrálie zdržovat min. 8 a max. 72 hod. Tranzitní vízum potřebujete i v případě, že zůstáváte v letištní hale a pokračujete dále stejným letadlem (např. při cestě na Nový Zéland nebo jiné země). Naopak tranzitní víza nebudete potřebovat, jestliže je váš pobyt kratší než 8 hodin a zůstáváte po celou dobu v tranzitní hale letiště (neprojdete pasovou kontrolou). V této souvislosti se hodí připomenou, že zavadla by měla být odbavena až do konečné destinace, protože ty se jinak vyzvedávají až za pasovou kontrolou, kam se bez tranzitních víz nedostanete. Více se o odbavení zavazadel dozvíte v sekci Letenky.

Délka a platnost tranzitního víza

Víza se vydávají na max. dobu 72 hodin. Pro delší pobyt je nutné zažádat o turistická víza. Pro tranzitní víza platí určitá omezení, např. na letiště v Sydney a v Cairns a neumožňují přespání (Overnight stays) na tranzitní víza. Pokud se v těchto městech chystáte zůstat přes noc, musíte si vyřídit turistická víza.

Kritéria pro posouzení žádosti

Na tranzitní víza má nárok každý držitel platného cestovního pasu, kdo cestuje přes Austrálii do další země a bude se v Austrálii zdržovat min. 8 a max. 72 hod. Pro získání víza potřebujete mít platné doklady o tom, že pokračujete v cestě do další země, například platnou letenku nebo rezervaci letenky do cílové destinace. Též může být vyžadován kompletní itinerář vaší cesty.

Jak o víza žádat?

O víza lze žádat online mimo území Austrálie. V případě, že máte o vyřízení víza zájem, kontaktujte některou z kanceláří AustraliaOnline a my pro vás víza zajistíme.

Australská vláda se dlouhodobě snaží zajistit profesionální standardy v oblasti poskytování vízového poradenství, a proto doporučuje, aby žadatelé využívali služeb registrovaných migračních poradců. Ačkoliv běžná studentská agentura v rámci své činnosti též poskytuje určitý druh poradenství, služby migračního agenta vám zaručují mnoho nesporných výhod

Víza pro posádku lodiMaritime crew visa(subclass 988)

Komu jsou určena

Tento druh víza umožňuje, aby zahraniční posádka nevojenské lodi vstoupila do Austrálie po moři. K žádosti o tyto víza se může připojit partner člena posádky nebo jeho nezletilé děti. Víza vám během pobytu v Austrálii umožňují pracovat pouze na lodi.

Délka a platnost víza pro posádku

Víza pro posádku lodi se vydávají na období 3 let. Skončí automaticky když porušíte některou z podmínek, např. neopustíte Austrálii do 5 dnů po tom, co jste se odhlásili z lodi nebo přiletíte do Austrálie jako držitelé tranzit víza a nepřihlásíte se na své lodi do 5 dnů nebo přiletíte do Austrálie na jakékoliv jiné vízum a tato víza skončí nebo jsou zrušena.

Pokud se chce člen posádky na území Austrálie zdržovat delší dobu než 5 dnů, musí si vyřídit turistická víza.

 

Kritéria pro posouzení žádosti

Tento druh víz je určen pro členy posádky, které jsou na lodi zaměstnáni. Loď by měla být určena pro komerční obchodování, přepravu platících cestujících, popřípadě loď vykonávající výzkum a plující pod vlajkou cizího státu.

Jak o víza žádat?

O víza lze žádat pouze mimo území Austrálie, buď osobně na ambasádě nebo poštou. V případě, že máte o vyřízení víza zájem, kontaktujte některou z kanceláří AustraliaOnline a my pro vás víza zajistíme.

Australská vláda se dlouhodobě snaží zajistit profesionální standardy v oblasti poskytování vízového poradenství, a proto doporučuje, aby žadatelé využívali služeb registrovaných migračních poradců. Ačkoliv běžná studentská agentura v rámci své činnosti též poskytuje určitý druh poradenství, služby migračního agenta vám zaručují mnoho nesporných výhod

Ostatní druhy víz

Existují i další druhy dočasných (Temporary) víz. Jedná se např. o:

 • Bridging visa
 • Sponsor family visitor
 • Medical treatment short stay
 • Superyacht crew
 • Crew travel authority
 • a další

AustraliaOnline vám ráda pomůže se všemi druhy dočasných víz. Stačí, když se obrátíte na některou z jejich kanceláří AustraliaOnline.

Australská vláda se dlouhodobě snaží zajistit profesionální standardy v oblasti poskytování vízového poradenství, a proto doporučuje, aby žadatelé využívali služeb registrovaných migračních poradců. Ačkoliv běžná studentská agentura v rámci své činnosti též poskytuje určitý druh poradenství, služby migračního agenta vám zaručují mnoho nesporných výhod

Prodloužení víza

Prodloužení studentských víz v Austrálii

Lze víza v Austrálii prodloužit?

Studentská víza je možné v Austrálii vždy prodloužit. Výjimkou jsou víza, která byla vydána s podmínkou „NO FURHER STAY“, tedy bez možnosti prodloužit v Austrálii. Zpravidla se ale tato podmínka ve vízech neobjevuje. I pro samotné prodlužování platí vše co bylo uvedeno u studentských víz.

V čem se prodloužení víz liší?

Jak už bylo řečeno, pro prodlužování platí stejná legislativa jako když jste žádali o svá první studentská víza, přesto je zde mnoho dalších faktorů, jež určují, zda budete při prodlužování víza úspěšní.

 1. ŽÁDEJTE VČAS. V první řadě je nutné zajistit, že o prodloužení víza požádáte včas, tedy min. před skončením platnosti víz původních. Hlídejte si proto datum tzv. „Expiry date“, který je uvedený ve vašich vízech. I zde platí, že před samotným podáním žádosti o prodloužení, je nutné zaplatit školu a pojištění. S výběrem školy vám rádi pomůžeme.
 2. VYBERTE VHODNÝ KURZ. Výběr další školy má na úspěch vaší žádosti zásadní vliv. Musíte totiž prokázat, že váš záměr pokračovat ve studiu je „Genuine“, a proto by měl být zajištěn určitý přirozený vývoj, popřípadě by studium mělo navazovat na předchozí vzdělání. Vždy hodně záleží na konkrétní situaci každého studenta, v každém případě je vhodné se o volbě vašeho nového kurzu poradit u nás v kanceláři. AustraliaOnline poskytuje nejširší možnou nabídku škol za nejnižší možné ceny ve všech australských destinacích. Stačí, abyste zápis uskutečnili naším prostřednictvím a kompletní prodloužení víz zajistíme za vás.
 3. NEPORUŠTE PODMÍNKY PŮVODNÍCH VÍZ. Dalším faktorem ovlivňující úspěch souvisí s prokázáním, že jste v minulosti neporušili podmínky vašich původních víz, popřípadě že jste naplnili důvody pro udělení víz původních. Zkoumá se zejména dodržená docházka (min. 80 %), popřípadě studijní výsledky (tzv. „akademický pokrok“), a pak dodržování podmínek pracovního povolení (tedy limit 40 h /14 dní). Emigrační úřad si může tyto skutečnosti ověřit, například požadavkem na předložení výpisu z vašeho australského účtu i tři měsíce zpětně. Jak tyto podmínky dodržet a co udělat se dozvíte na našich pravidelných orientacích a seminářích ve studentském centru v Sydney.
 4. KOLIK ZAPLATÍM. Většinou si student v Austrálii vybere pro prodloužení studia odbornou školu (College). Na odborných školách se školné platí po termech, tedy každé tři měsíce. Některé školy nabízejí možnost splácet školné ještě po nižších částkách. Ke školnému je také nutné zaplatit zdravotní pojištění. Pokud vás zajímá cena, přejděte na náš cenový kalkulátor. Za prodloužení víza se také platí vízový poplatek. Každopádně cena, kterou za další školu zaplatíte, pojištění a vízový poplatek nemusí být vysoká, začíná již na 2000 AUD. V rámci konkurenčního boje jsou některé odborné školy ochotny za vás uhradit i zmiňovaný vízový poplatek.

5.  FINANČNÍ KRYTÍ PRO PRODLOUŽENÍ VÍZ. I zde platí vše co bylo k finančnímu krytí uvedeno v sekci studentská víza. Zopakujeme pouze to, že když si prodlužujete víza na jazykový kurz, nemusíte se prokazováním finančního krytí trápit. Většina studentů v Austrálii však volí studium odborného kurzu, při kterém se finanční krytí prokazuje. Ne vždy si úředník z emigračního evidenci od žadatele vyžádá, v každém případě se vyplatí být dobře připraven. Způsobů jak prokázat finanční krytí v Austrálii je mnoho (vlastní zdroje, rodiče, příbuzní a podobně). Vzhledem k tomu, že je to vždy velmi individuální, doporučujeme, abyste se obrátili na naše studentské centrum, které ochotně poskytne více informací.

6.  JAK NA TO. Žádat o prodloužení je možné online nebo pomocí papírové žádosti na příslušném emigračním úřadě v Austrálii. Jakmile podáte žádost a původní platnost víza vyprší, přejdete automaticky na tzv. Bridging visa, která budou platná až do doby než získáte víza nová. Tato „Bridging“ víza mají stejné podmínky, včetně pracovního povolení, jako víza o která žádáte.

Proč prodlužovat víza s AustraliaOnline?

Při prodlužování víza se může v plné míře projevit výhoda využití jedné agentury již od začátku, protože úspěch při prodloužení závisí hodně na tom, jaké skutečnosti jste uváděli ve všech vašich předchozích vízových žádostech. U studentů, kterým prodlužujeme v Austrálii víza a oni využili v minulosti pomoci jiné agentury se často stává, že není jasné co do původní žádosti uvedli. Případné rozpory pak mohou vézt až k samotnému zamítnutí. Proto doporučujeme, abyste využili služeb našich profesionálních migračních poradců. Při prodlužování víza jde studentům často o daleko více než když žádají o víza v ČR. Po nějakém čase v Austrálii získali mnoho kamarádů, dobrou práci, vybudovali zázemí a neúspěch při prodloužení je tak daleko bolestivější. Neúspěšný žadatel má pouze 28 dní na opuštění země. Zamítnutí víza dále komplikuje případný návrat.

Naši klienti za naše služby spojené s prodloužením víza nic neplatí. Jsme jedinou z českých a slovenských agentur, která zajišťuje prodlužování víza pomocí svých kmenových migračních poradců, kteří hovoří česky nebo slovensky. Při prodlužování víz se též specializujeme na páry, kterým vyřizujeme dependant víza. Naše konzultace mohou také směřovat k výběru vhodného kurzu a následných víz, které vedou k získání pracovních víz pro absolventy a dále k trvalému pobytu.

Potřebujete prodloužit studentská víza?

Kontaktovat centrum v Sydney

Prodloužení turistických vízVisitor visa (subclass 600)

Lze prodloužit pobyt v Austrálii o turistická víza?

Pokud už nechcete pokračovat v Austrálii ve studiu, máte možnost prodloužit pobyt o turistická víza. Samozřejmě, toto vízum již nemá pracovní povolení. V Austrálii nelze žádat o eVisitor víza, jak to mohou učinit žadatelé mimo území Austrálie. Prodloužení na tento druh turistických víz (s 600) v Austrálii není tak snadný, jako je tomu v případě eVisitor (u kterého lze žádat jen mimo území Austrálie). Proto doporučujeme začít s procesem přechodu ze studentských víz na turistická min. 2 měsíce před skončením studentských víz. Předejte tam případným komplikacím. Přejít z turistických víz znovu na studentská je za určitých podmínek teoreticky možné (v případě zájemců o studium jazykového kurzu nebo univerzity), ale prakticky velmi komplikované. Tento druh víz se proto doporučuje jen v případě, že o další studiu již neuvažujete, jinak je lepší zvolit rovnou prodloužení studentských víz.

Délka a platnost turistického víza v Austrálii

Víza se vydávají na období až 12 měsíců, vždy však v závislosti na tom, pro jaké účely víza potřebujete. Zpravidla vám emigrační úřad pobyt prodlouží pouze o několik málo měsíců (2 až 6 měs.), podle toho jaké dokumenty k žádosti předložíte. Konec víz určuje tzv. „Expiry date“.

Kritéria pro posouzení žádosti

Nejdůležitějším kritériem pro posouzení vaší žádosti je prokázání důvodu prodloužení vašeho pobytu v Austrálii. Ten musí splňovat podmínky, pro která se turistická víza vydávají, zpravidla záměr cestovat po Austrálii, popřípadě návštěva kamarádů nebo příbuzných. K prokázání záměru se používá např. rezervace zpáteční letenky, itinerář vaší cesty a podobně. Emigrační chce zpravidla též prokázat, že máte na cestování nebo další pobyt dostatečné finanční krytí (1551 AUD na měsíc plánovaného pobytu) a že jste neporušili podmínky předchozích víz. V případě studentských víz se jedná o potvrzení o úspěšném absolvování školy s dostatečnou docházkou a doklad o ukončení pracovního poměru.

Jak o turistická víza žádat?

O víza lze žádat osobně na imigračním úřadě nebo online. Narozdíl od eVisitor se platí výrazně vyšší poplatek ambasádě. V případě osobní návštěvy může imigrační úředník udělit vízum přímo na místě.

AustraliaOnline v Sydney vám prodloužení pobytu o turistická víza ráda zprostředkuje. K tomu účelu můžete využít i služeb naší cestovní kanceláře AustraliaOnline TRAVEL.

Australská vláda se dlouhodobě snaží zajistit profesionální standardy v oblasti poskytování vízového poradenství, a proto doporučuje, aby žadatelé využívali služeb registrovaných migračních poradců. Ačkoliv běžná studentská agentura v rámci své činnosti též poskytuje určitý druh poradenství, služby migračního agenta vám zaručují mnoho nesporných výhod

Potřebujete prodloužit na turistická víza?

Kontaktovat centrum v Sydney

Vízové poplatky

Co je vízový poplatek?

S vyřizováním většiny druhů víz je spojena úhrada vízového poplatku (tzv. Application fee), jinak by se imigrační úřad žádostí nemohl zabývat. Po podání žádosti je poplatek zásadně nevratný a to i v případě zamítnutých víz nebo i když se rozhodnete v průběhu procesu vzít svoji žádost zpět (Withdraw). Poplatek se platí platební kartou nebo v hotovosti v australské měně, na některých ambasádách v zahraničí i v jiné měně. Například ve Vídni v eurech. AustraliaOnline poskytuje svým klientům službu úhrady poplatku za víza pomocí vlastní firemní platební karty. Platební karta klienta nebývá často akceptována, respektive transakce bývají českými a slovenskými bankami blokovány. Australská ambasáda si za platbu kartou účtuje poplatek od 1,2 % až do 3 %.

Zvýšený poplatek za víza

Austrálie zavedla pro některé druhy dočasných víz dodatečný (tzv. Subsequent temporary application charge) poplatek, který se účtuje nad rámec toho základního v případě druhého a dalšího prodlužování víza v Austrálii. Jinými slovy – poplatek za druhé a další prodloužení víz v Austrálii je vždy o něco vyšší. Bohužel se tento poplatek týká i víza studentského. Australská vláda se tímto krokem snaží regulovat počet žádostí o další dočasná víza (Temporary visa).

Emigrace do Austrálie

Co znamená získat v Austrálii trvalý pobyt?

Prostřednictvím imigrace se dostala do Austrálie třetina její populace (odhaduje se že 6 mil. žijících v Austrálii se tam nenarodilo). Každý rok se k nim přidá necelých 300 tis. imigrantů z různých částí světa. Nenechte se statistikou mýlit, protože získání trvalého pobytu v Austrálii není vůbec snadné a rok od roku se podmínky pro získání trvalého pobytu spíše zpřísňují. Legislativa spojena s vízem a emigrací se pravidelně novelizuje, a tak je nutné ji pravidelně sledovat. Pokud ale získáte status permanent rezident, máte stejná práva jako australský občan pouze s tím rozdílem, že nemusíte volit. O status permanent rezident můžete přijít (např. když trvale opustíte Austrálii). S tím souvisí problematika víz pro vracející se rezidenty. V následující sekci se dozvíte o základních možnostech jak získat v Austrálii trvalý pobyt.

Kdy se mohu obrátit na AustraliaOnline?

AustraliaOnline není jen studentskou agenturou, naši konzultanti jsou zároveň praktikující migrační poradci, s dlouholetou zkušeností, kteří vám pomohou s vyřízením trvalého pobytu. Nevyužíváme externích poradců, sami se problematice intenzivně věnujeme a dokážeme tak poradit zájemci již od samého počátku. Původem jsme Češi nebo Slováci a tak se specializujeme právě na zájemce z těchto dvou zemí.

Pokud uvažujete o získání trvalého pobytu v Austrálii a splňujete některou námi prezentovaných migračních kategorií, obraťte se na kanceláře AustraliaOnline. Jestliže se nacházíte v Austrálii, obraťte se na sydneskou kancelář, v opačném případě napište migračnímu poradci v České republice. Více o migračních poradcích naleznete níže.

Novinky v oblasti emigrace?

Rybka skáče z jednoho akvária do druhého

Migration service

Víza pro partnery a jiné členy rodinyFamily migration

Druhy rodinných víz

Kategorie rodinných víz je určena k tomu, aby mohli rodinní příslušníci australských občanů nebo rezidentů žít společně v Austrálii. Rodinná víza se dále dělí na:

 1. víza pro partnery (Partner visa)
 2. víza pro děti (Child visa)
 3. víza pro rodiče (Parent visa)
 4. víza pro příbuzné (Relative visa)
 5. víza na důchodový věk (Retirement visa)

Partnerská víza jsou nejčastěji využívanou podkategorie rodinných víz. Proto se budeme v této části věnovat výhradně jim.

Partnerská víza

Partnerská víza umožní partnerům australských občanů, rezidentů nebo občanům Nového Zélandu žijícím v Austrálii odcestovat do Austrálie a později i získat jejich prostřednictvím trvalý pobyt. Existuje několik způsobů získání partnerských víz v závislosti na délce vztahu partnera a sponzora. K těmto účelům slouží tři druhy víz:

 1. VPM: Víza pro potencionální manžele (Prospective marriage visa – subclass 300)
 2. PPV: Prozatímní partnerská víza (Partner provisional visa – subclass 309)
 3. TPV: Trvalá partnerská víza (Partner visa – subclass 100)

Všechny tři výše uvedená víza umožňují v Austrálii jejich držitelům neomezeně pracovat.

Komu jsou partnerská víza určena?

Prozatímní partnerská víza, dále také jako „PPV“ vám umožní žít v Austrálii se svým australským partnerem, též nazývaným jako sponzor. Je to první fáze k získání permanentních víz. Jestliže zůstane držitel prozatímních víz v partnerském vztahu se svým australským sponzorem i po dvou letech, získá nárok na Trvalá partnerská víza, dále také jako „TPV“. Víza pro potencionální manžele, dále také jako „VPM“ jsou určena partnerům, kteří spolu ještě nežijí po dobu 12 měsíců, ale chtějí vstoupit do manželství.

Délka a platnost partnerských víz

PPV (s 300) se vydávají na období dvou let a platí do doby než se rozhodne o další fázi, tedy trvalých partnerských vízech nebo do doby kdy jsou tyto víza zrušena nebo nahrazena jiným vízem. Asi po dvou letech na PPV bude rozhodováno o TPV (trvalých vízech), které jsou již udělovány na neomezenou dobu. Víza pro potencionální manžele (VPM) se vydávají na dobu 9 měsíců, během které byste se měli vzít.

Kritéria pro posouzení žádosti o partnerská víza

Pro splnění podmínek PPV je nutné prokázat že partneři žili před podáním žádosti v trvalém vztahu na společném místě (de facto relationship), tedy na jedné adrese po dobu min. 12 měsíců. Pochopitelné je, že pro prokázání vztahu musí být oba partneři svobodní, tedy bez formálních závazků vůči jiným partnerům. Ačkoliv to pro naplnění podmínek PPV není nutnou podmínkou, partneři mohou vstoupit do manželství ještě před získáním PPV. Manželství musí být považováno za platné podle australské legislativy. Manželství uzavřená s australským občanem v Čechách se dle mezinárodních smluv považují v Austrálii za platně uzavřená. Do druhé fáze se pak partner australského sponzora dostane zpravidla po dvou letech, za předpokladu stále trvajícího partnerství. Tato perioda může být kratší, buď v případě, že spolu partneři před žádostí žili déle než tři roky nebo v případě, že ze vzájemného vztahu vzešlo dítě a partneři před podáním žádosti o PPV žili společně min. dva roky.

Víza pro potencionální manžele

Pakliže partneři nesplní podmínky pro udělení PPV nebo TPV, nezbývá než žádat o Víza pro potencionální manžele (VPM). Zde se ovšem očekává, že se partneři v průběhu platnosti víz (9 měsíců) vezmou. Narozdíl od dalších dvou víz se neprokazuje společný vztah před podáním žádosti. Stačí, že se partneři alespoň jednou fyzicky setkali.

Jak o víza žádat?

O víza lze žádat osobně na imigrační úřadě nebo poštou a to jak v Austrálii tak na příslušném zastupitelském úřadě v zahraničí, s výjimkou VPM, o která lze žádat pouze mimo území Austrálie. Vyřízení víza pro žadatele, kteří jsou mimo území Austrálie, trvá zpravidla 8 měsíců od podání žádosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o vízum, které vede k získání trvalého pobytu, využití služeb některého z migračních poradců se jistě vyplatí. Ve své praxi jsme se setkali s několika případy osob, jejichž pokažená žádost vedla až k rozpadu jejich partnerských vztahů.

V případě, že máte o vyřízení víza zájem, kontaktujte některou z kanceláří AustraliaOnline a my pro vás víza zajistíme.

Australská vláda se dlouhodobě snaží zajistit profesionální standardy v oblasti poskytování vízového poradenství, a proto doporučuje, aby žadatelé využívali služeb registrovaných migračních poradců. Ačkoliv běžná studentská agentura v rámci své činnosti též poskytuje určitý druh poradenství, služby migračního agenta vám zaručují mnoho nesporných výhod

Víza pro partnery a jiné členy rodinyFamily migration

Komu jsou víza určena?

Víza pro nominované zaměstnance, dále také jako „VNZ“ umožňují získat kvalifikovaným pracovníkům trvalý pobyt v Austrálii. Celý proces se dělí na dvě části. Nejdříve je nutné získat nominaci od schváleného australského zaměstnavatele a pak podat žádost pod jednou z níže uvedených kategorií.

 1. Temporary Residence Transition stream – tato cesta je určena pro zaměstnance, kteří pracovali u stejného zaměstnavatele a ve stejném oboru na Dlouhodobých business vízech (s 457) po dobu min. 2 let a tento zaměstnavatel jim nabídl další práci.
 2. Direct Entry stream – je určen zaměstnancům, kteří získají nominaci přímo, aniž by splnili předpoklady dle bodu 1, tedy aniž by předtím u zaměstnavatele, který je nominuje, pracovali. Jejich profese ovšem musí být na speciálním listu povolání, tzv. Consolidated Sponsored Occupation List.
 3. Agreement stream – je určen, pro žadatele, kteří jsou nominováni australským zaměstnavatelem, který má uzavřenou dohodu s australskou vládou (tzv. Labour agreement). Tuto dohoda je možné uzavřít jen když v daném oboru a v dané lokalitě existuje trvalý nedostatek kvalifikovaných pracovníků a za podmínek, že standardní způsoby imigrace nejsou k dispozici.

Existuje také Regional Sponsored Migration Scheme visa (subclass 187), který je pro potencionální zaměstnance a zaměstnavatele z regionálních částí Austrálie (do regionálních oblastí nepatří (Gold Coast, Brisbane, Newcastle, Sydney, Wollongong a Melbourne). Tyto víza mají některá kritéria nastavena mírněji, například obor žadatele pod kategorií „Direct Entry stream“ nemusí být uveden na „Consolidated Sponsored Occupation List“. Jinými slovy, je-li žadatel ochoten pracovat a žít mimo hlavní města, australská vláda pro to zavádí mírnější kritéria.

Délka a platnost víza

VNZ jsou víza, která vedou k získání trvalého pobytu, takže se udělují na dobu neurčitou. Součástí vaší žádosti mohou být i další členi vaší rodiny (partner, vaše nebo partnerovy děti)

Kritéria pro posouzení žádosti

V prvé řadě je vždy nutné najít firmu, která vás nominuje. Pokud takovou firmu nemáte, můžete zkusit podat žádost (tzv. Extression of Interest) do SkillSelect registru. Potencionální australští zaměstnavatelé si vás mohou z registru vybrat a rozhodnout se, že vás budou na danou pozici nominovat. Dalším kritériem je věk žadatele, max. 50 let (pro věkovou hranici existuje několik výjimek) a dostatečná úroveň anglického jazyka (ta se liší v závislosti na tom, který ze tři způsobů pro žádost používáte). Narozdíl od kategorie „Temporary Residence Transition“, kde své schopnosti žadatel prokázal dvou letou prací pro zaměstnavatele na 457 vízech, v kategorii „Direct Entry stream“ musí být nominovaná profese žadatele uvedena na tzv. Consolidated Sponsored Occupation List, žadatelé musí prokázat min. 3 roky praxe v oboru a také získat pozitivní posudek jejich schopností od příslušné organizace (tzv. „Skills assesment“). Každá profese má jinou organizaci, která takové ohodnocení provádí.

Co musí splnit firma, aby vás mohla nominovat?

Firma, která vás chce nominovat musí působit legálně v Austrálii a musí prokázat potřebu danou kvalifikovanou profesi vyplnit placeným pracovníkem. Dále musí tuto profesi nabídnout žadateli min. po dobu 2 let a zavázat se k tomu, že neposkytne potencionálnímu žadateli méně výhodné podmínky, než jsou poskytovány na této pozici Australanům. Zejména jde o výši platu, která musí odpovídat částce, která je pro tuto pozici obvyklá (Market salary rate). To znamená, že zaměstnavatel zaplatí min. stejně nebo více než by platil za tuto pozici Australanovi. Fakticky se pak jedná o částky převyšující 55 tis. AUD ročně, v některých pozicích (např. IT, telekomunikace a pod.) jsou tyto částky i dvojnásobné. Tím se zajistí, aby business víza nesloužila pro zaměstnávání levných pracovních sil ze zahraničí.

Jak o víza žádat?

Jak už bylo uvedeno, o VNZ víza lze žádat až tehdy co vás potencionální zaměstnavatel nominoval na vaši pozici. Právě tato první fáze je zpravidla nejkomplikovanější a zaleží na zaměstnavateli, zda je ochoten a schopen splnit podmínky, za kterých vás může nominovat. Ze zkušenosti víme, že se to daří zpravidla u firem, které svého potencionálního zaměstnance znají (např. u nich již pracoval). Je téměř vyloučené, že by sem vám podařilo najít potencionálního zaměstnavatele z ČR. Největší šanci má potencionální žadatel když se přihlásí SkillSelect registru.

Australská vláda se dlouhodobě snaží zajistit profesionální standardy v oblasti poskytování vízového poradenství, a proto doporučuje, aby žadatelé využívali služeb registrovaných migračních poradců. Ačkoliv běžná studentská agentura v rámci své činnosti též poskytuje určitý druh poradenství, služby migračního agenta vám zaručují mnoho nesporných výhod

Imigrace na základě bodového systémuSkilled Independant & Nominated visa(subclass 189, 190)

Komu jsou víza určena?

Skilled Independant víza (dále také jako „SI“) jsou pro kvalifikované pracovníky, kteří dosáhnou dostatek bodů v bodovém systému. Jejich držitelé mohou v Austrálii zůstat a neomezeně pracovat na trvalo jako permanent rezident. Samotný dostatek bodů ovšem nestačí, požádat o tento druh víz může pouze kandidát, který byl vybrán ze SkillSelect databáze uchazečů. Celý proces se dělí na dvě části. Nejdříve musí uchazeč uspět v databázi uchazečů a teprve pak je vyzván k tomu, aby pokračoval v žádosti. Tento způsob zajistí, že Austrálie si vybírá z nejžádanějších oborů, které trpí nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, jen ty nejkvalitnější kandidáty.

Existuje podobný typ víza, který se nazývá Skilled Nominated visa (subclass 190), který je výše uvedeným vízům podobný s tím rozdílem, že kandidáti ve SkillSelect databázi jsou nominováni federálním nebo místní státem. Pokud kandidát akceptuje podmínky vyzývacího dopis, vláda může požadovat, aby kandidát žil nebo pracoval v regionální oblasti Austrálie (do regionálních oblastí nepatří Gold Coast, Brisbane, Newcastle, Sydney, Wollongong a Melbourne) popřípadě stanovit další podmínky. Zbývající podmínky, se pro oba dva druhy víz víceméně shodují.

Délka a platnost víza

Výše uvedená víza vedou k získání trvalého pobytu, takže se udělují na dobu neurčitou. Součástí vaší žádosti mohou být i další členi vaší rodiny (partner, vaše nebo partnerovy děti). V případě, že bude kandidát z databáze SkillSelect vybrán, má 60 dnů, aby podal žádost o SI víza.

Kritéria pro posouzení žádosti

Nejdůležitější je, aby bylo povolání žadatele uvedeno na příslušném Skilled Occupation List. Žadatel také musí získat pozitivní posudek jeho schopností od příslušné organizace (tzv. „Skills assesment“). Každá profese má jinou organizaci, která takové ohodnocení provádí. Daná organizace pak může stanovit přísnější kritéria pro to, aby udělala pozitivní ohodnocení vhodnosti kandidáta pro daný obor (například v oblasti praxe v oboru, dosaženého vzdělání a podobně). Žadatel musí být dále ve věku do 50 let a musí prokázat dostatečnou úroveň anglického jazyka (tzv. „Competent english“).

V první fázi podá uchazeč žádost (tzv. Extression of Interest) do SkillSelect registru, který shromažďuje všechny potencionální kandidáty a jejich schopni. Aby bylo možno kandidáta vybrat, musí získat minimálně 65 bodů. Jestliže bude uchazeč vybrán, dostane vyzývací dopis (Letter of invitation), jež stanový konkrétní podmínky, které však mohou pro jeho profesi stanoveny přísněji. Teprve až když podmínky určené ve výzvě splní, může být jeho žádost o SI víza úspěšná.

Bodový systém

Body se udělují na základě několika faktorů: věku, úrovně vaší angličtiny, pracovních zkušeností, délky vašeho zaměstnání, jednak v zahraničí a jednak na území Austrálie, stupni získaného vzdělání. Extra body může žadatel získat za studium v Austrálii a jejich regionálních oblastech, za partnera, za nominaci od federální nebo místní vlády a podobně. Jedině žadatel, který dosáhne min. 65 bodů může uvažovat o získání SI, ačkoliv to ještě nezaručuje úspěch mezi kandidáty v databázi SkillSelect.

Jak o víza žádat?

Jestliže si je žadatel jistý, že splňuje základní předpoklady, tedy že je jeho obor na SOL listu a že by splnil i požadavky příslušné oborové organizace, která bude posuzovat jeho schopnosti, pak je jistě vhodné vyjádřit svůj zájem zaregistrováním se do SkillSelect databáze.

AustraliaOnline má s tímto procesem bohaté zkušenosti a ráda vám s tím pomůže. Samotný zápis do Skill select rozhodne o tom, zda si vás z této databáze někdo vybere a proto je dobré využít zkušeností migračních poradců, aby vám s registrací pomohli.

AustraliaOnline dále poskytuje asistenci při vyřizování SI víz.

Australská vláda se dlouhodobě snaží zajistit profesionální standardy v oblasti poskytování vízového poradenství, a proto doporučuje, aby žadatelé využívali služeb registrovaných migračních poradců. Ačkoliv běžná studentská agentura v rámci své činnosti též poskytuje určitý druh poradenství, služby migračního agenta vám zaručují mnoho nesporných výhod

Víza pro vracející se rezidentyResident return visa(subclass 155, 157)

Jak je to s délkou trvalého pobytu?

Jakmile jednou získáte trvalý pobyt, můžete zůstat v Austrálii na pořád. Ovšem ve všech permanent vízech naleznete datum, který označuje jejich platnost („Expiry date“), zpravidla za 5 let po vydání. I když zůstanete v Austrálii po tomto datu, jste v Austrálii zcela legálně, protože máte status rezidenta (trvalý pobyt). Jinými slovy, vrátí-li se držitel permanent víz do Austrálie poslední den před jejich skončením, můžete zůstat v Austrálii legálně jako rezident. Problém by mohl nastat jedině v případě, že byste Austrálii opustili po skončení platnosti svých rezidentských víz a znovu se chtěli vrátit. Pro takový účel potřebuje rezident Víza pro vracející se rezidenty (Resident return visa).

Komu jsou víza určena

Víza jsou určena pro rezidenty, kteří se vrací do Austrálie v době, kdy nejsou platná jejich původní permanent víza. Žádat o ně může pouze osoba, která měla v Austrálii trvalý pobyt nebo dokonce australské občanství. Existují dva druhy víz pro vracející se rezidenty:

 1. Subclass 155 – Resident return visa
 2. Subclass 157 – Resident return visa

Délka a platnost víza

Výše uvedená víza vedou k získání trvalého pobytu, takže se udělují na dobu neurčitou. Součástí vaší žádosti mohou být i další členi vaší rodiny (partner, vaše nebo partnerovy děti). V případě, že bude kandidát z databáze SkillSelect vybrán, má 60 dnů, aby podal žádost o SI víza.

Kritéria pro posouzení žádosti

Pro vydání víz pro vracející se rezidenty (subclass 155) se musí prokázat, že žadatel v Austrálii žil po dobu minimálně 2 z 5 posledních let jako permanent rezident nebo australský občan. Pokud tuto podmínku žadatele neplní, musí prokázat, že má vůči Austrálii značné obchodní, kulturní, pracovní nebo osobní vazby, které jsou Austrálii ku prospěchu.

U druhé kategorie víz pro vracející se rezidenty (subclass 157) stačí prokázat, že žadatel strávil v Austrálii z posledních 5 letech legálně nejméně jeden den. Zároveň ovšem musí přesvědčit emigrační úřad, že pro opuštění Austrálie měl závažné důvody (Compelling and compassionate reason). Za tyto důvody se považuji zpravidla skutečnosti, které jsou mimo vaší kontrolu.

Jak o víza žádat?

O víza lze žádat osobně na imigrační úřadě nebo poštou a to jak v Austrálii tak na příslušném zastupitelském úřadě v zahraničí. Co se týká získání víz pro vracející se rezidenty, kteří nesplní základní předpoklad na délku pobytu v Austrálii, doporučujeme využít služeb některého z migračních poradců.

V případě, že máte o vyřízení víza zájem, kontaktujte některou z kanceláří AustraliaOnline a my pro vás víza zajistíme.

Australská vláda se dlouhodobě snaží zajistit profesionální standardy v oblasti poskytování vízového poradenství, a proto doporučuje, aby žadatelé využívali služeb registrovaných migračních poradců. Ačkoliv běžná studentská agentura v rámci své činnosti též poskytuje určitý druh poradenství, služby migračního agenta vám zaručují mnoho nesporných výhod

Migrační licence

K čemu je migrační licence

V Austrálii musí být každý, kdo poskytuje služby v oblasti emigrace nebo vyřízení víz registrovaným migračním poradcem („Migration agent“). Organizace, která migrační poradce sdružuje (MARA) se stará o to, aby měl každý její člen dostatečnou znalost migračních zákonů a byl vhodnou osobou k poskytování vízového a migračního poradenství. Proto, aby se osoba stala migračním poradcem musí vystudovat migrační právo, prokázat dostatečnou znalost anglického jazyka a složit požadované zkoušky. Jen australský občan nebo australský rezident se může stát migračním poradcem. Další vzdělávání a přezkoušení pak probíhá každý rok. Migrační poradce musí být pojištěn pro případné odškodnění osob, pro které poskytuje poradenství.

Migrační poradci v AustraliaOnline

AustraliaOnline byla první vzdělávací a emigrační agentura, jejíž konzultanti se stali migračními poradci. V současnosti zde působí již čtyři migrační poradci. Tři z nich v Austrálii a jeden v České a Slovenské republice. V Čechách a na Slovensku jsme jedinou studentskou agenturou, která při vyřízení víz poskytuje svým klientů služby český hovořícího migračního poradce. Služby našich poradců jsou v případě studentských, dependant a turistických víz zcela zdarma. Všechny první konzultace ohledně všech druhů víz poskytujeme též zdarma.

Jak se liší služby Migračního poradce a Vzdělávacího agenta?

Vzdělávací agenti, bez ohledu na to, zda působí v Austrálii nebo v zahraničí by imigrační poradenství poskytovat neměli. V Austrálii by byla taková činnost studentských poradců v rozporu se zákonem, mimo území Austrálie tuto činnost Austrálie regulovat nemůže. Studentští poradci nejsou totiž nikde registrovaní a svoji znalost víz odvozují pouze z toho, že víza pro své klienty běžně podávají. Někde se můžete dokonce dočíst, že studentská agentura je registrovaná agentura pro podávání víz do Vídně. Co to znamená? Vlastně vůbec nic. Pro to, abyste posílali žádosti o studentská víza na zastupitelský úřad ve Vídni, žádnou registraci nepotřebujete.

Vzdělávací agent zastupuje tedy roli zplnomocněného zástupce/příjemce korespondence (Authorised recipient). Zplnomocnit můžete totiž jakoukoliv osobu, která za vás obdrží výsledek své žádosti v písemné formě. Zásadní rozdíl tkví v tom, že emigrační úřad nemůže se zplnomocněným zástupcem projednávat záležitosti týkající se vašeho víza. Jinými slovy, autorizovaný zástupce za vás žádost podá a pak čeká na její výsledek. Jak je to s autorizovanými zástupci se můžete dočíst např. v předmluvě k formu 956A.

Migrační poradce má kromě jiného právo certifikovat originály dokumentů pro emigrační úřad, týkající se vaší žádosti o víza, např. výpisy z bankovního účtu, rodné listy a podobně. Certifikovaná kopie má stejnou váhu jako originál dokumentu.

 

10 tipů k vízům

 • Se studentskými vízy lze neomezeně Austrálii opouštět a opět se do ní vracet, ale jen pokud neporušíte podmínky vašich víz (link) (v závislosti na typu víz platí individuální podmínky).

 • Uvažujete-li v budoucnu žádat o Dependant víza nezapomeňte si co nejdříve zajistit, aby jste měli nějaké důkazy o společném soužití na jedné adrese, například výpisy z bankovního účtu na společnou adresu a společné finance.

 • O studentsko-pracovní víza můžete zažádat kdykoliv - věk nehraje roli.

 • Budete-li žádat o první víza na území Austrálie, zvažte, na jakou délku. Další vízová žádost na australském území (2. a vyšší) je znevýhodněna vysokým administrativním poplatkem, který se přičítá nad klasickou vízovou sazbu. Proto se vyplatí žádat o víza na delší dobu a oddálit tak termín, kdy byste museli opět žádat o nová víza.

 • Již jste v Austráli byli a chystáte se tam opakovaně? Při každé další žádosti o víza je jejich získání složitější. Řešte proto vaši záležitost s našimi migračními agenty. Ti mají díky své licenci přehled o všech australských vízech a vyznají se ve vízové politice. Tak vám zajistí řešení na míru.

 • Dodržujte podmínky svého víza. I malé porušení (např. překročení doby platnosti víza byť o jeden den) znamená jeho zrušení a komplikace v získání dalšího víza!

 • Pokud chcete Austrálii navštívit jako turisté – poraďte se s námi. Získání víza o délce od 3 do 12ti měsíců předchází individuálním požadavkům žadatele a je dobré se poradit, jaké jsou vaše možnosti.

 • Využijte migračních agentů pro řešení víza. Postarají se o veškerou komunikaci s ambasádou, mohou vás zastupovat a při řízení vízového procesu vás tak nic nezaskočí. Oni jsou ti praví, kteří mají absolutní přehled o vízech a jejich podmínkách.

 • Pokud jste na studentských vízech, kontrolujte si svoji docházku (nesmí klesnout pod 80 %) a nezapomínejte hlásit ambasádě změnu své rezidenční adresy. I tyto vízové podmínky jsou velice striktní.

 • Studentská víza vám budou udělena dle délky zapsaného kurzu, což může být až 4,5 roku! Přitom stačí zaplatit jen zlomek školného!

Co je u nás nového?

Rodinná škola v srdci Gold Coast

Škola, která ti pomůže se cítit jako doma, přestože se budeš nacházet na druhé straně světa. Představujeme ti Inforum Education,… Více

Uč se angličtinu poblíž australské pláže. Využij zápisné zdarma

Jen si to představ. Učíš se angličtinu v mezinárodním prostředí na těch nejkrásnějších místech, na druhém konci světa, v Austrálii…. Více

AustraliaOnline slaví 30 let a lyžovačka v Austrálii

AustraliaOnline slaví 30 let! Už víc než čtvrt století agentura plní sny o životě v Austrálii. Za celou dobu využilo… Více

Lucka o Austrálii: Neúspěch je pouze příležitost začít znovu

Nebudu první ani poslední, pro koho byla Austrálie snem … Ten sen byl pochovat si koalu, což jinde, než v… Více

Kontakty

Domluv si konzultaci

Romana Procházková

+420 733 123 999 info@australiaonline.cz

Australiaonline v Praze lze kontaktovat i přes:Více kontaktů

Adresa:

Opletalova 23, 4. patro,
110 00 Praha 1

Otevírací doba:

Aktuálně probíhají schůzky POUZE ONLINE

Volejte: + 420 733 123 999


+420 211 221 501 info@australiaonline.cz

Australiaonline v Brně lze kontaktovat i přes:Více kontaktů

Adresa:

Rašínova 103/2
602 00 Brno

Otevírací doba:

Aktuálně probíhají schůzky POUZE ONLINE

Volejte: + 420 211 221 501

Kamil Glinský

+421 918 570 900 kamil@australiaonline.sk

Australiaonline v Bratislavě lze kontaktovat i přes:

Australiaonline Bratislava
Více kontaktů

Adresa:

Gunduličova 4
811 05 Bratislava

Adresa:

Suite 301, Level 3, 39 Liverpool St. Sydney
NSW, 2000, Austrálie

Otevírací doba:

PONDĚLÍ09.00 až 17.00
ÚTERÝ09.00 až 17.00
STŘEDA09.00 až 17.00
ČTVRTEK09.00 až 17.00
PÁTEK09.00 až 17.00