Smluvní podmínky turistických víz

Využitím našeho e-VISA on-line systému na této stránce souhlasíte s následujícími smluvními podmínkami:

Kontaktní údaje:

Název společnosti: Czech-us, v.o.s..
Sídlo společnosti: Vodičkova 791/41, 112 09 PRAHA 1
IČ: 27456927
Tel: +420 733 123 999

dále jen jako „poskytovatel“

Podrobné kontakty na AustraliaOnline/Czech-us.

Poskytovatel služby se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany adresáta služby reagovat neprodleně nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů. Spotřebitel se pro účely těchto smluvních podmínek nazývá „adresátem“ nebo „adresátem služby“.

Informace:

Informace o ceně služby uváděné poskytovatelem jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. PDH) a poplatků. Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny v úředchozích kroku. Poskytovatel nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Adresát souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé adresátovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí adresát sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Adresát služby pověřuje poskytovatele, aby za něj a na jeho účet jednal s úřadem Department of Immigration v Austrálii. Za jednání se považuje zejména: podání žádosti, změna, doplnění či zrušení žádosti.

Zrušení služby a odstoupení od smlouvy

Adresát služby (spotřebitel) může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od vyplnění žádosti do okamžiku poskytnutí služby a to bez ohledu na provedení platby. Služba je poskytnuta okamžikem podání žádosti adresáta do systému australského imigračního úřadu. Adresát služby uděluje výslovný souhlas s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a bere na vědomí, že po podání žádosti do systému australského imigračního úřadu pozbývá právo na odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy adresát služby poskytovateli zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Adresát nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum vyplnění žádosti či bankovní spojení a zvolený způsob vrácení posplatku za službu.

Poskytovatel je povinen adresátovi vrátit částku plně odpovídající ceně služby do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to převodem na specifikovaný účet adresáta. Adresát si vyhrazuje právo ponížit vrácenou částku o náklady do té doby prokazatelně vynaložené (např. poplatek za platbu kartou nebo poplatek zaplacený ambasádě).

Ochrana osobních údajů

Adresát souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly poskytovatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Adresát má právo být informován, jaké údaje o něm poskytovatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

Poskytovatel se zavazuje osobní údaje adresáta neposkytnout jiným třetím subjektům než australské ambasádě za účelem vyřízení víza. Poskytovatel je oprávněn zasílat adresátovi vlastní obchodní sdělení, s čímž vyslovuje adresát souhlas, a to jen do doby, než kadresát poskytovateli sdělí, že zasílání chce ukončit.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi poskytovatelem a adresátem řeší obecné soudy.

Ostatní

Adresát se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Poskytovatel služby se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlaseně písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2015

Prohlášení před zahájením žádosti

Adresát se zavazuje, že informace, které poskytne v následujícím formuláři budou pravdivá a aktuální. Adresát je výslovně seznámen s tím, případné nepravdivé informace nebo nepravé dokumenty, které se žádostí poskytne mohou vézt k zamítnutí žádosti a to dokonce s účinky do budoucna. V případě, že emigrační úřad po udělení víza zjistí, že některé informace nebo dokumenty nebyly pravdivé, může vízum zrušit.

 

Kontakty

Domluv si konzultaci

Markéta Kumstátová
Markéta Kumstátová
Mobil: +420 733 123 999
Skype: australiaonline.praha
Email: marketa@australiaonline.cz

AustraliaOnline v Praze
lze zkontaktovat přes:

SKYPE

australiaonline.praha

Více kontaktků

Adresa:

Vodičkova 791/41
110 00 Praha 1

Otevírací doba:

PONDĚLÍ09.00 až 17.00
ÚTERÝ09.00 až 17.00
STŘEDA09.00 až 17.00
ČTVRTEK09.00 až 17.00
PÁTEK09.00 až 15.00
Pavlína Černá
Ing. Pavlína Vargová
Mobil: +420 734 44 99 49
Skype: australiaonline.brno
Email: pavlina@australiaonline.cz

AustraliaOnline v Brně
lze zkontaktovat přes:

SKYPE

australiaonline.brno

Více kontaktků

Adresa:

Rašínova 103/2
Brno, 602 00

Otevírací doba:

PONDĚLÍ09.00 až 17.00
ÚTERÝ09.00 až 17.00
STŘEDA09.00 až 17.00
ČTVRTEK09.00 až 17.00
PÁTEK09.00 až 15.00

AustraliaOnline v Bratislavě
lze zkontaktovat přes:

SKYPE

australiaonline.pavlina.sk

Více kontaktků

Adresa:

Cintorínska 9
Bratislava, 811 08

Otevírací doba:

PONDĚLÍ09.00 až 17.00
ÚTERÝ09.00 až 17.00
STŘEDA09.00 až 17.00
ČTVRTEK09.00 až 17.00
PÁTEK09.00 až 15.00
portrétní fotografie
Lucia Přikrylová
Mobil: +61 422 611 611

Email: sydney@australiaonline.agency

AustraliaOnline v Sydney
lze zkontaktovat přes:

Pevná linka

+61 2 9003 0456

Email

sydney@australiaonline.agency

Více kontaktů

Adresa:

Suite 301, Level 3, 39 Liverpool St. Sydney, NSW, 2000, Austrálie

Otevírací doba:

PONDĚLÍ09.00 až 17.00
ÚTERÝ09.00 až 17.00
STŘEDA09.00 až 17.00
ČTVRTEK09.00 až 17.00
PÁTEK09.00 až 17.00